Fixshuttle.com

Adatvédelem

A VIP Tax1 Kft. (fixshuttle.com) Adatvédelmi Tájékoztatója


Ezúton szeretnénk megköszönni megtisztelő bizalmukat, mellyel szolgáltatásunkat igénybe veszik. A ránk bízott adatokat továbbiakban mint az adatok kezelői bizalmasan kezeljük és gondoskodunk személyes adataik védelméről.

Jelen dokumentumban részletesen leírjuk, hogy miként tesszük ezt:


Az Adatkezelő (VIP Tax1 Kft.) az Ön, mint Felhasználó által megadott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - továbbiakban GDPR), és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseit betartva jár el, és a jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli azt.

A Weboldal használatával Ön, mint Felhasználó elfogadja a szabályzat rendelkezéseit, és kijelenti, hogy személyes és egyéb adatait önként, megfelelő tájékoztatás birtokában adta meg, és kifejezetten elfogadja, hogy az Adatkezelő az általa megadott személyes adatait a jelen dokumentumban meghatározott célokra felhasználhassa.

1. Az Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:


Az Adatkezelő neve: VIPTax1 Kft.

Az Adatkezelő székhelye: 1204 Budapest, Ady Endre u. 108.
Az Adatkezelő email címe: info@fixshuttle.com
Az Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-931965
Az Adatkezelő adószáma: 11728054-1-42
Az Adatkezelő telefonszáma (08-tól 22-ig): +3620/222-7755

2. Az Adatkezelő informatikai szolgáltatóira vonatkozó információk


-Tárhely szolgáltató:
Neve: Oleander Informatikai Kft.
Címe: 3534, Miskolc, Gőz u. 7.

Telefon (08-tól 16-ig):
+36/46-200-400

E-mail:
iroda@honlap.hu

-Domain: QU-ART novum Kft.


Címe: 2081 Piliscsaba, Árpád vezér utca 52.
E-mail címe: info@bluehost-europe.hu

Adatkezelés jogalapja:

Ha Ön weboldalunkon keresztül, e-mailben, jelzi foglalási szándékát  úgy cégünk az Ön által megadott adatokat immáron adatkezelői minőségben is bizalmasan kezeli, és nagy hangsúlyt fektet az adatbiztonságra. Direkt foglalás esetén nem adjuk ki adatait harmadik személynek, leszámítva a hatósági megkereséseket és a törvényi kötelezettségeink teljesítéséből fakadó adattovábbítási eseteket.


A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása érdekében az alábbiak szerint kezeli a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók, azaz a megrendelő, és az utasok adatait:

Az Adatkezelő által a Weboldalon végzett adatkezelés:

Szolgáltatásunk nyújtásához elengedhetetlen, hogy Ön személyes adatokat osszon meg velünk, ezek a következők lehetnek:

-Név, cím, telefonszám, e-mail cím, járatszám, webazonosító (ország, IP cím, böngésző típusa), számlázási adatok.

Adatkezelés kezdete:Megrendelés leadásakor

Adatkezelés vége: 8 év a számviteli adatokra (amelyek: név, cím, telefonszám, e-mail cím, járatszám), webazonosító 1 évig őrzendő ,  a számlázási adatokat 6 évig, a banki fizettetés adatait, mint számviteli adat 8 évig őrizzük (a banki fizettetést végző cég!).

Utasaink adatait bizalmasan kezeljük! Az Ön adatait az Adatkezelő az illetékes hatóságoknak vagy bíróságnak csak azok megkeresésére, valamint a vonatkozó jogszabályok által előírt esetekben adja ki.

Az Ön személyes adatait az Adatkezelő marketing célra nem használja fel, ilyen célból az Adatkezelő nem kezeli.
A Weboldalon keresztül bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel. Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel céljából megadott személyes adatok törlésére a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásakor, de legkésőbb 1 év elteltével, illetve az adatok törlése iránti kérelmének kézhezvételét követő 30 napon belül kerül sor.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS A KAPCSOLATFELVÉTEL MÓDJA:

A weboldalunkon megadott személyes adatok kezelését a VIP Tax1 Kft.  (1204 Budapest, Ady Endre u. 108.) végzi az Adatvédelmi Irányelveknek megfelelően.

Az Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a GDPR 32. cikkében foglalt rendelkezéseinek érvényesüléséhez szükségesek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználó adatait védje az adatvesztés, a megsemmisülés, a torzítás, a hamisítás, a manipuláció, valamint a
jogosulatlan hozzáférés és a jogosulatlan közzététel ellen.


Az adatvédelem irányelveit az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásai alapján határoztuk meg. Sérelem esetén elsősorban cégünket keresse.

Panaszkezelési telefonszámunk: +3620/555-7711

Amennyiben nem elégedett válaszunkkal akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.


Az itt nem szabályozott kérdésekben az Info törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

Köszönjük, hogy elolvasta és értelmezte adatvédelmi irányelveinket!


Érvényes 2010. 01.01-től

Legutolsó módosítás időpontja 2018.11.01.


Megosztás

Kapcsolat

Tel: +36-20-222-77-55

E-mail: info@fixshuttle.com
           fixshuttle@gmail.com


VIP TAX1 Kft.

Székhely: 1204 Budapest, Ady Endre u. 108

Cgj. szám: 01-09-931965

Adószám: 11728054-1-42

Bankszámla:
HU-48 10405004-50515757-83821005

Tevékenységeink:

-4939 Mns szárazföldi személyszállítás

-4932 Taxis személyszállítás

-7711 Személygépjármű kölcsönzése